Linhagem de sucessão do

Tang Lang Quan de Shandong

WANG LANG 1610_1713 (5).png

Fundador: Wang Lang  王朗

Wang Lang  王朗

(Entre a dinastia Ming e Qing )(1610 – 1713)

Li Bing Xiao 李秉霄

Li Bing Xiao 李秉霄 

(1720 – 1800)

Segunda geração do  Tang Lang Quan.  

WANG%20LANG%201610_1713%20(3)_edited.jpg
WANG%2520LANG%25201610_1713%2520(2)_edit

Zhao Zhu 赵珠

Zhao Zhu 赵珠 

(1760 – 1840) 

Terceira geração do  Tang Lang Quan.  

WANG%20LANG%201610_1713%20(1)_edited.jpg

Liang Xue Xiang 梁学香

Liang Xue Xiang 梁学香

(1810 – 1895)

Quarta geração do  Tang Lang Quan.  

WANG%20LANG%201610_1713%20(4)_edited.jpg
a555b84657c2e69055c97000d4a23743_edited.

Jiang Hua Long 姜化龙

Jiang Hua Long 姜化龙

(1855 – 1924) 

Quinta geração do  Tang Lang Quan.    

Song Zi De 宋子德

Song Zi De 宋子德

(1861 - 1932)

Proveniente da Vila Zhaoge, Laiyang).

Sexta geração do  Tang Lang Quan.    

Primeira geração do Taiji Tang Lang Quan.

d9d9c8f2a2bccf4a2b309dfd3a4c6362%2520-%2
22d4e56eaff85f8cc01c3060ee35769f%20-%20C

Wang Yu Shan 王玉山

Wang Yu Shan 王玉山 (1892-1976)

Proveniente de Cuituan, Laiyang).

Sexta geração do  Tang Lang Quan.    

Segunda geração do Taiji Tang Lang Quan.

No registro de sua lápide, consta que o mestre Wang Yu Shan foi discípulo de Jiang Hua Long (姜化龙) e Song Zi De (宋子德).

Wang Yuan Liang王元亮

Wang Yuan Liang 王元亮

(2/jun/1926 – 6/dez/2002, proveniente de Cuituan, Laiyang).

Setima geração do  Tang Lang Quan.    

Terceira geração do Taiji Tang Lang Quan.

IMG_20170412_114629%2520-%2520Copia_edit
ACADEMIA%20KUNG%20FU%20LI%20FEI%20LIN%20

Li Fei Lin李飞林

Li Fei Lin 李飞林 (1959 – hoje, proveniente de Cuituan, Laiyang).

Oitava geração do  Tang Lang Quan.    

Quarta geração do Taiji Tang Lang Quan.

Luiz 路易斯

Luiz Leonardo de Sousa (1973 – hoje, proveniente do Piaui/PI - Brasil) 巴西.

Nona geração do  Tang Lang Quan.    

Quintageração do Taiji Tang Lang Quan.

Xià Dao 侠盗

(início da dinastia Qing)

(1670 – 1760)

Primeira geração do  Tang Lang Quan.